ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP (gelden alleen voor webshop)
Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden Webwinkel nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 1 – Webwinkel

1.1. De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW-nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens. 1.2. Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie. 1.3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen. 1.4. Onze webshop is verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy. 1.5. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie. 1.6. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord. 1.7. U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan regelmatig op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.

Artikel 2 – Bedenktijd

2.1. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. Dit geldt echter niet voor maatwerkproducten en door klant zelf gekozen kleurstellingen en afwerkingen voor producten die bovendien technisch in orde zijn. Zijn producten technisch niet in orde dat dient de klant eerst contact op te nemen met Galfes om te bekijken of het euvel is op te lossen. Is dit het geval dan kan de klant het product niet retourneren. Bij retourneren van ramen, deuren, vliegenramen en poorten geldt als voorwaarde dat deze niet voldoen aan de specificaties die de klant heeft opgegeven en afwijkingen niet op een andere manier hersteld kunnen worden. Bij retourneren betaalt u alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort. 2.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking en onbeschadigd te zijn.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product. 3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het het geven van opdracht tot levering geeft u te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden als ook met de betalingsvoorwaarden . 3.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau. 3.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt. 3.5. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt. 3.6. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in België. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 4 – De prijs

4.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd exclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen. 4.2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie. 4.3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. Is de prijs abusievelijk en aantoonbaar door ons verkeerd vermeld, dan geldt de reële prijs. Uiteraard heeft u het recht om reeds gedane betalingen met betrekking tot de abusievelijk verkeerd vermelde prijs terug te vorderen. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld. 4.4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting. De prijzen die bij acties worden vermeld, zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren. 5.2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen – indien van toepassing – voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen. 5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt schriftelijk of telefonisch. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien. 5.4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per e-mail krijgt toegestuurd. Op verbruiks- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons. Ook op montage door ons uitgevoerd heeft u één jaar garantie. 5.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op uw verzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde.

 

VERKOOPSVOORWAARDEN GALFES Bvba

Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

Afsluiten van de verkoop
De verkoopsovereenkomst komt tot stand bij de ondertekening ervan. De koper geniet het voordeel van de wettelijke garantie conform de art. 1649bis tot en met 1649octies B.W. Elke gebrek aan overeenstemming, waarvan in bovenvermelde artikelen sprake, moet binnen een termijn van twee maanden, na kennisname van het gebrek door de koper, aan de verkoper worden medegedeeld. Zichtbare gebreken dienen steeds op het leverings/plaatsingsdocument te worden vermeld en indien dit niet mogelijk was uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na levering en/of plaatsing, schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht. De verkoopsovereenkomst gaat ervan uit dat de werken in één fase zullen gebeuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij latere opdeling van de werken in verschillende fases, op vraag van de koper, kan een supplement aangerekend worden, in welk geval onder meer rekening gehouden zal worden met stockagekosten, bijkomende verplaatsingskosten en behandelingskosten. Prijscalculaties louter op basis van gegevens door de koper verstrekt gelden ten indicatieven titel. Slechts na daadwerkelijke opmeting en het inschatten van de lokale situatie zal de prijs definitief bepaald kunnen worden.

Leveringstermijn
Galfes Bvba hanteert een leveringstermijn van ongeveer 10 tot 12 weken na opmeting en betaling voorschot. De eigenaar of opdrachtgever dient aanwezig te zijn bij opmeten en oplevering. De bedongen leveringstermijn zal aanvangen op het moment dat de koper alle noodzakelijke technische gegevens omtrent het product en de maatvoering aan de verkoper zal bezorgd hebben. De opgegeven leveringstermijnen gelden ten indicatieven titel. Overschrijding kan nooit een verbreking impliceren. Alle goederen dienen aanvaard en afgenomen te worden in de overeengekomen leveringstermijnen. Na verloop van deze termijn heeft de verkoper het recht de prijs der nog niet afgenomen goederen op te eisen.
De koper heeft bij niet-tijdige levering recht op een forfaitaire vergoeding van 2,50 euro per werkdag vertraging voor de bestelling in zijn totaliteit. Onder “levering” dient te worden verstaan, de datum waarop de hoofdbestelling geleverd wordt, en niet de datum van eventuele afwerking. De koper dient de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen, bij het verstrijken van de bedongen leveringstermijn, om de vergoeding te kunnen inroepen.
De leveringstermijnen zullen geschorst worden indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd en ingeval van overmacht waaronder weerverlet ed.

Betaling
Naar keuze van de verkoper zijn de facturen betaalbaar op de hoofdzetel of op de plaats van levering, en dit ten laatste op het ogenblik van de levering. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de laatste dag van de bedongen leveringstermijn werpt een rente af van 7%’s jaars, na ingebrekestelling per aangetekende zending, ingaande op de vervaldatum van de factuur.

Eigendomsvoorbehoud
Onbetaalde goederen blijven eigendom van de verkoper, die zich ten alle tijde op zijn eigendomsvoorbehoud kan beroepen. De koper verbindt er zich dan ook toe de goederen pas te incorporeren na algehele betaling.

Annulatiebeding
Indien de overeenkomst door de koper éénzijdig, geheel of deels, verbroken wordt, zal hij de verkoper als volgt schadeloos moeten stellen. Wanneer de koper de overeenkomst verbreekt, en de goederen in productie werden genomen, zal de schadevergoeding gelijk zijn aan de totale verkoopprijs, in voorkomend geval verminderd met de plaatsingskosten. Wanneer de goederen niet in productie werden genomen, zullen de effectief gemaakte kosten aangerekend worden, zijnde onder meer de administratieve kosten, opmetingskosten en verkoopskosten.
Tevens is een vergoeding voor de winstderving verschuldigd. Herhaald schriftelijk verzoek tot opmeting en/of plaatsing vanwege de verkoper, impliceert de éénzijdige verbreking lastens de koper, waarvoor de koper de verkoper schadeloos zal dienen te stellen conform de bovenvermelde paragraaf. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons de totaalbedrag van de bestelling als schadevergoeding verschuldigd.

Plaatsing
Tabletaansluitingen: als bij plaatsing wordt vastgesteld dat een tabletaansluiting met hoek of strip in aluminium of pvc wenselijk is, zal daar een meerprijs voor worden berekend. Het plaatsen van tegels, het aanbrengen van pleisterwerken en niet-vermelde werken zijn niet inbegrepen, tenzij omschreven in de offerte. Indien er bestaande hardstenen venstertabletten zijn die niet vervangen worden en deze aangepast moeten worden om de nieuwe ramen te kunnen plaatsen, zullen we dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doen, maar hierop worden geen garanties verstrekt. Bij plaatsing van elektrische rolluiken/screens dient er een stopcontact aanwezig te zijn binnen een afstand van twee meter van het aansluitpunt van de rolluiken/screens. Elektriciteitswerken zijn nooit inbegrepen. Afwijkende maatvoeringen t.o.v. de offerte zullen verrekend worden. Als er na opmeting maatvoeringen aangepast moeten worden of andere zaken aan de bestelling, waarvoor nameting nodig is, rekenen wij 200 euro voor heropmeting. Indien aanpassingen worden gedaan nadat de productie reeds in gang is gezet en de productie dus aangepast zal moeten worden, dan worden hiervoor aan opdrachtgever de extra kosten verrekend. Aanpassingen in een laat stadium kunnen van invloed zijn op de leveringstermijn. Indien façade, lintelen, vloerpassen en/af arduinen dorpels nog niet aanwezig zijn ten tijde van afgesproken plaatsing, dan zullen we daar 200 euro voor doorrekenen ter compensatie. Indien bij laattijdige en niet nakomen van betalingen zullen de werken stilgelegd worden en zal hiervoor een bijkomende vergoeding aangerekend worden van 125 euro administratieve kosten en voor de plaatsingsploeg aan 55 euro p/uur p/man.

 

Bevoegdheidsclausule
Elk geschil tussen partijen valt onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper

Dienst-na-verkoop
Gedurende de eerste drie maanden volgend op de plaatsing en betaling zal de verkoper gratis nazorg verlenen. Na het verstrijken van deze periode wordt een forfaitair bedrag aangerekend ten titel van vervoersonkosten, ten belope van € 50 incl.BTW.

Schade bij plaatsing
De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ontstaan door verwijdering en afbraak, gezien deze gevolgschade onvermijdelijk is en inherent aan de vervanging. Op eigen kosten en risico draagt de koper zorg voor voorafgaandelijke ontruiming, zorgvuldig afdekken en/of opbergen van lokalen, de aanwezige goederen, meubelen en huisraad in de lokalen waarin de werken zullen uitgevoerd worden. De koper verklaart uitdrukkelijk de verkoper desbetreffend algeheel te vrijwaren zo er toch schade zou berokkend worden. Kleine onvolmaaktheden zullen zo spoedig mogelijk worden opgelost door onze diensten, maar zijn onder geen beding redenen tot uitstel van betaling.

Acties
De prijzen die in acties worden genoemd, hetzij productgerelateerd, hetzij acties bedoeld voor andere commerciële doeleinden zijn te allen tijden vermeld inclusief btw tenzij nadrukkelijk vermeld dat de prijzen exclusief btw gelden.

Handtekening klant, voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”